Почетна

Добродојдовте на официјалната веб страна

„Отворена врата за културна размена - Градење на заедничка европска иднина“

ПРОЕКТ

Бр. 2007CB16IPO007-2012-3-039 „Отворена врата за културна размена - Градење на заедничка европска иднина - “
Договор за финансирање бр. 02-29-415/18.12.2013
Одобрен за финансирање преку ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Бугарија и Р.Македонија,CCIбр. 2007CB16IPO007

Договор за финансирање бр. РД 02-29-415/18.12.2013
Водечки партнер: Општина Ќустендил, Р.Бугарија
Партнер: Општина Богданци, Р.Македонија
Траење (во месеци): 24 месеци
Вкупен буџет(во €): 295 597,14 ЕУР

Општа цел:

Градење на одржлива прекугранична културна соработка помеѓу граѓаните на општините Богданци и Ќустендил преку запознавање, зачувување и популаризација на културното наследство, традиција и фолклор; и градење на толеранција и почит кон културите на разлчичните народи во двата региони.

Очекувани резултати:

- Реновирана и опремена Креативна база / објект366 / во Ќустендил;

- Реновиран и опремен Домот на културата „Бранд Петрушев“ во Богданци;

- Организирани и одржани два културни настани во Ќустендил: „Денови на фолклорот Ќустендил - Богданци“ и „Денови на уметноста Ќустендил - Богданци“;

- Мапирана културната, историската и фолклорната традиција на Ќустендил и Богданци

- Изработена сеопфатна студија и презентација на културната, историската и фолклорната традиција на Богданци

- Презентирано ументничко и културно наследство на Ќустедил во културната програма на "Богдански средби".

- Спроведена комуникацијска стратегија за промоција на проектот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *